Штампати
Бројање саобраћаја за 2012. годину
Датум: 16.06.2017
Подаци о саобраћајним токовима на путној мрежи, односно дионицама путева, у које прије свега спадају просјечни годишњи дневни саобраћај (ПГДС) и часовна неравномјерност протока, представљају основне информације за аргументовање најзначајнијих одлука о будућем развоју и експлоатацији путне мреже. Један од циљева регистровања ових података је и побољшање узајмне повезаности региона Републике Српске, као и њихове цјелокупне повезаности са европском мрежом путева.
 
Донацијом од стране владе Холандије, Јавно предузеће “Путеви Републике Српске” је, 2000. године, набавила 52 стална и 8 покретних аутоматских бројача фирме ''Динаф'' из Холандије. Карактеристике аутоматских бројача су да снимају број возила по смјеровима према задатом временском интервалу (одабран сатни интервал), и имају могућност, у зависности од начина програмирања, да региструју:
  • брзину возила,
  • дужину возила и
  • дужину и брзину возила.
У току љета 2001. године стални аутоматски бројачи су постављени на одабране дионице магистралних путева. До краја 2001. године извршено је уходавање рада, како бројача, тако и стручног особља.
 
Опредијељење Јавног предузећа “Путеви Републике Српске” је да, из године у годину, повећава покривеност дионица магистралне и регионалне путне мреже са аутоматским бројачима возила, и да исте, на све могуће начине, модернизује.
 
На основу горе наведених чињеница може се закључити да су испуњени формални услови за стално праћење саобраћајног оптерећења на мрежи магистралних и регионалних путева Републике Српске. Публикација о бројању возила за 2012. годину најјача је потврда изнесене чињенице.
 
Ова публикација је резултат дуготрајног процеса снимања и обраде података и пружа основне податке о бројању возила за 2012. годину на мрежи магистралних и регионалних путева Републике Српске, која је у надлежности Јавног предузећа "Путеви Републике Српске".
Битно је истаћи да ова публикација, посматрано са аспекта цјелокупне улоге и значаја података о саобраћајним токовима, извршава само своју основну улогу, и то на пасиван начин, као ваљана статистика. Из овога даље слиједи активна улога статистичких података о бројању возила код управљања, развоја и експлоатације путне мреже. Усљед тога, треба очекивати да ће подаци о саобраћајним токовима у наредном периоду, са даљим унапређењем система бројања саобраћаја, добити и своју употребну вриједност код управљачких одлука.
 
Анализирајући и упоређујући податке из Публикације 2012. године са подацима добијеним у 2011. години могу се извести сљедећи уопштени закључци о саобраћајном оптерећењу:
  • на дионицама магистралне и регионалне путне мреже, гдје је саобраћај сниман аутоматским бројачима, интензитет саобраћаја је, трећу годину узастопно, у паду од 7.05 % у односу на 2011. годину;
  • пад интензитета саобраћаја на цијелој мрежи у надлежности Ј.П. ''Путеви РС'' износи око 4.45 % у односу на 2011. годину.
Сматрамо да је такав пад посљедица високих малопродајних цијена нафтиних деривата, али и других околности које су утицале на мобилност становништа Републике Српске, прије свега, али и корисника магистралне и регионалне путне мреже из окружења.
 
Ј.П. "Путеви РС" ће у наредном периоду наставити ове активности у интензивнијем обиму како би смањили јаз између протеклог времена и обима обрађених података, те с тим у вези очекујемо да ћемо до краја ове календарске године извршити обраду и објављивање података о бројању возила закључно са 2015. годином.
 
 
 16.06.2017 Подаци о бројању возила у Републици Српској за 2012. годину
 
Податке о бројању возила за остале године можете пронаћи под линком БРОЈАЊЕ САОБРАЋАЈА