Штампати
Зимска служба Ј.П.''Путеви РС'' у 2010 години
Датум: 15.12.2010

Путну мрежу магистралних и регионалних путева Републике Српске чини 1.764,358 km магистралних и 2.104,826 km регионалних путева што укупно износи 3.869,184 km, којим на основу Закона о јавним путевима управља Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске''. Ову основну путну мрежу увећава и 227,54 km осталих путева који су посебним одлукама Владе РС проглашени битним за функционисање укупног саобраћаја на територији Републике Српске и предати Јавном предузећу на управљање.

У циљу што ефикаснијег дјеловања зимске службе и стварања што повољнијих услова за одвијање саобраћаја у зимском периоду, путна мрежа магистралних и регионалних путева у Републици Српској подијељена је на 14 области, које према уговорима одржавају специјализована предузећа за одржавање путева.

Према Правилнику о одржавању јавних путева и објеката (''Службени гласник РС'', бр.23/05), зимски период одржавања путева обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године, с тим да зависно од временских прилика и метеоролошких прогноза тај период зимског одржавања може почети прије, односно, завршити касније.

Путеви су за зимско одржавање подијељени по приоритетима, који се одређују према слиједећим критеријумима:

 • просјечан годишњи дневни саобраћај;
 • ранг пута према постојећој класификацији;
 • посебан значај пута у региону;
 • захтјевани ниво стандарда зимског одржавања.

Правилник о одржавању јавних путева и објеката предвидио је да се на основу значаја и интензитета саобраћаја на путу обезбјеђују приоритети за обезбјеђење проходности путева, и то:

 • на путевима првог приоритета не смије бити прекида саобраћаја;
 • на путевима другог приоритета може доћи до прекида саобраћаја само у вријеме уклањања сметњи, али не дуже од шест часова у току 24 часа;
 • на путевима трећег приоритета , проходност се успоставља након престанка падавина, а најкасније у року од 72 сата;
 • на осталим путевима проходност саобраћаја се обезбјеђује зависно од потреба и расположивих капацитета.

У вријеме зимског одржавања путне мреже организована су дежурства екипа за одржавање путева, а приправност је подијељена на три степена и зависи од најављених временских прилика. 

Пред почетак зимске сезоне усваја се ''План зимске службе'' којим је обухваћено слиједеће:
 • путна мрежа сваке области подјељена је према приоритетима одржавања;
 • територијалну организацију пунктова зимске службе и начин комуникације са осталим учесницима у зимском одржавању путева;
 • предвиђа потребан број механизације, радне снаге и абразивног материјала;
 • даје оквирну процјену трошкова зимског одржавања.

На цијелокупној мрежи магистралних и регионалних путева Планом зимске службе за 2010/2011 предвиђена су укупно 52 пункта зимске службе. Дужност предузећа за одржавање путева је да на пунктовима зимске службе успостави оптималну организацију (материјали, механизација и транспортна средства, машинисти, возачи, радници и др.) да би у сваком моменту у току 24 часа могао оперативно да приступи извршењу послова зимске службе, а такође, дужаност је да у току зимске службе организује рад и дежурство механизације и радника у току сва 24 часа.

За проходност путне мреже магистралних и регионалних путева Републике Српске у зимској сезони 2010/2011 биће ангажована 156 возила тј. камиона, 91 машина (грејдер, улт, булдозер), 157 плуга, 89 утоварних посипача и 69 вучна посипача.

Према уговорима са предузећима за одржавање путева, сва предузећа дужна су сама са обезбједе абразивни материјал и сол за безбједно одвијање саобраћаја на магистралној и регионалној путној мрежи РС.

Са почетком зимске сезоне, од 15. новембра, за све учеснике у саобраћају обавезна је употреба зимске опреме и ланаца на моторним возилима. Јавно предузеће ''Путеви Републике Српске'' упозорава возаче да вожњу прилагоде условима на путевима и да обавезно обезбједе и користе зимску опрему на својим моторним возилима.