Штампати
Основна улога
Датум: 08.08.2019

Јавно предузеће "Путеви РС" основано је одлуком Владе РС дана 22.01.2004.године. Регистровано је код Основног суда у Бањалуци 05.03.2004.године. Јавно предузеће "Путеви РС" је правни сљедбеник Републичке дирекције за путеве.

Према Члану 16. Закона о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр.3/04), предмет пословања Ј.П."Путеви РС" је обављање слиједећих дјелатности :

  • Оперативни послови остварења техничко-технолошког јединства мреже магистралних и регионалних путева према усвојеној Стратегији, кроз просторна, саобраћајна ,техничка и економска истраживања и анализе;
  • Припрема и предлаже годишње и средњорочне планове за одржавање, заштиту, реконструкцију и изградњу магистралних и регионалних путева и објеката на путевима;
  • Организација планирања и пројектовања у изградњи магистралних и регионалних путева;
  • Организује финансирање, изградњу , реконструкцију, одржавање и заштиту магистралних и регионалних путева и објеката;
  • Вођење јединствене базе података о путевима и катастра објеката;
  • Обавјештавање јавности о стању проходности магистралних и регионалних путева, ванредним догађајима, као и метеоролошким условима значајним за безбједно одвијање саобраћаја;
  • Организује и спроводи пројекте заштите околине од утицаја саобраћаја на путевима;
  • Мјере и активности на унапређењу безбједности саобраћаја на путевима;
  • Праћење саобраћајног оптерећења и саобраћајних токова на јавним путевима;
  • Остали послови управљања магистралним и регионалним путевима.