Штампати
Подзаконски акти
Датум: 09.08.2019

ПРАВИЛНИЦИ:

 1. Правилник о вођењу евиденције о јавним путевима и објектима на јавним путевима, (Сл. гласник Републике Српске бр. 94/16)

 2. Правилник о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката, (Сл. гласник Републике Српске бр. 06/15)

 3. Правилник о начину прикључивања на јавни пут, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 98/15)

 4. Правилник о саобраћају у зимским условима, (Службени гласник БиХ, бр. 01-02-2-328-6/07)

 5. Правилник о критеријумима за одређивање висине концесионе накнаде и висине гаранције за изградњу, кориштење и одржавање јавних путева, путних објеката и пратећих услужних објеката на путном земљишту, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 54/15)

 6. Правилник о ванредном превозу, (Сл. гласник Републике Српске бр. 27/15)

 7. Правилник о наплати путарине, (Сл. гласник Републике Српске бр. 09/14)

 8. Правилник о условима за изградњу бензинских станица уз регионалне, магистралне и аутопутеве, (Сл. гласник Републике Српске бр. 58/07)

 9. Правилник о основним условима које јавни путеви, њихови елементи и објекти на њима морају испуњавати са аспекта безбједности саобраћаја, (Службени гласник БиХ, бр.13/07)

 10. Правилник о ревизији и провјери, условима и начину лиценцирања (РСИ И РСА), (Сл. гласник Републике Српске бр. 72/12)

 11. Правилник о постављању посебних објеката на путу ради смањења брзине кретања возилa, (Службени гласник БиХ, бр. 17/07)

 12. Правилник о постављању, одржавању и уклањању рекламних табли и натписа, (Сл. гласник Републике Српске бр. 50/14)

 13. Правилник о саобраћајним знаковима и сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у саобраћају даје овлаштено лице, (Службени гласник БиХ, бр. 16/07, 61/07)

 14. Правилник о садржају и начину истицања туристичке сигнализације, (Сл. гласник Републике Српске бр. 68/13, 117/13, 67/14)

 15. Правилник о димензијама, укупној маси и осовинском оптерећењу возила, о уређајима и опреми коју морају имати возила и о основним условима које морају испуњавати уређаји и опрема у саобраћају на путевима, (Сл. гласник БиХ бр. 23/07, 101/12)

 16. Правилник 322 о начину укрштања жељезничке пруге и пута, (Сл. гласник Републике Српске бр. 76/10)

 17. Правилник о садржини и начину вођења грађевинског дневника и књиге инспекције, (Сл. гласник Републике Српске бр. 15/02)

 18. Правилник о вршењу стручног надзора у току изградње објекта, (Сл. гласник Републике Српске бр. 07/04)

 19. Правилник о номенклатури основних средстава и нематеријалним улагањима и стопама амортизације, (Сл. гласник Републике Српске бр. 03/01)

 20. Правилник о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла  и објеката у току њихове употребе, (Сл. гласник Републике Српске бр. 100/13)

 21. Правилник о условима и начину прикупљања, евидентирања и праћења података, (Сл. гласник Републике Српске бр. 77/13)

 22. Правилник о садржају и контроли техничке документације, (Сл. гласник Републике Српске бр. 101/13)

 23. Правилник о специјалним техничко-технолошким рјешењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња, (Сл. гласник Републике Српске бр. 66/17)

УРЕДБЕ:

 1. Уредба о висини накнаде за ванредне превозе, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 31/15, 79/18)

 2. Уредба о накнадама за постављање натписа у заштитном појасу јавних путева, (Сл.Гласник Републике Српске бр. 52/14, 50/14)

 3. Уредба о висини накнаде за кориштење путног земљишта, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 59/15,126/20)

 4. Уредба о висини накнаде за постављање и одржавање објеката, опреме и инсталације које се налазе у  трупу пута, путном појасу и заштитном појасу пута, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 93/15)

 5. Уредба о висини накнаде за прикључивање на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 93/15)

 6. Уредба о висини годишње накнаде за јавне путеве која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила, (Сл. Гласник Републике Српске бр.  55/16, 90/16)

 7. Уредба о висини накнаде за прикључење на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута, (Сл. Гласник Републике Српске бр.  42/21)

 

ОДЛУКЕ

 1. Одлука о разврставању јавних путева  (Сл. Гласник  Републике Српске бр.74/18)

 2. Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за разврставање јавних путева, изузев локалних путева и улица у насељу, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 104/16)

 3. Одлука о усвајању стратегије развоја јавних путева у Републици Српској за период 2016-2025 године, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 92/16)

 

УПУТСТВА

 1. Упутство за контролу димензија, укупне масе и осовинског оптерећења и прикључних возила мјерним инструментима на терену, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 30/02)

 2. Упутство о престанку важења упутства (Сл. Гласник Републике Српске бр. 30/02) за контролу димензија, укупне масе и осовинског оптерећења, (Сл. Гласник Републике Српске бр. 61/17). 

 3. Техничко упутство о примјени квалитативних својстава хоризонталне сигнализације на путној мрежи којом управља ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о., (у интерној употреби, јуни 2016. године)

 4. Техничко упутство о примјени квалитативних својстава вертикалне сигнализације на путној мрежи којом управља ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о., (у интерној употреби, јуни 2016. године)

 5. Техничко упутство о примјени квалитативних својстава заштитне одбојне ограде на путној мрежи којом управља ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о., (у интерној употреби, јуни 2016. године)

 6. Упутство за идентификацију и санацију опасних мјеста на путној мрежи којом управља ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о., (у интерној употреби, јуни 2016. године)

 

 

* захтјев за издавање дозволе за вршење ванредног превоза преузмите са почетне странице (Актуелности)