Штампати
Стање путне мреже

На територији Републике Српске путну мрежу чини 1,781 km магистралних и 2,183 km регионалних путева што укупно износи 4,191 km, којим на основу Закона о јавним путевима (‘’Службени гласник РС’’, број 3/04) управља Јавно предузеће ‘’Путеви Републике Српске’’. Ову основну путну мрежу увећава и 227 km локалних путева који су посебним одлукама Владе РС проглашени битним за функционисање укупног саобраћаја на територији Републике Српске и предати ЈП ‘’Путеви РС’’ на управљање.

У периоду 1997-2004. године Републичка дирекција за путеве, односно, Ј.П. ''Путеви РС'' као правни сљедбеник Републичке дирекције за путеве, преузело је обавезу дјелимичног одржавања кључних дијелова локалне путне мреже у општинама које нису биле у могућности саме финансирати ове радове.

Фактичко стање настало након потписивања Дејтонског мировног споразума и административног разграничења Републике Српске и Федерације БиХ је такво да је дошло до преусмјеравања саобраћаја тако да се главни саобраћајни токови у Републици Српској одвијају дјеловима магистралних и регионалних путева (у овом тренутку и некатегорисаним путевима) који ни у ранијем периоду након изградње или реконструкције нису пружали задовољавајући ниво саобраћајних услуга. Из наведеног, као и посљедица рата, те недовољног и неодговарајућег одржавања на већем дијелу мреже неминовна су већа улагања за прилагођавање путева новонасталим саобраћајним потребама.

С обзиром на тренутну ситуацију може се констатовати да садашњи степен изграђености путне мреже на цјелокупној територији Републике Српске није задовољавајући, с обзиром да је на 100 км 2 изграђено свега 16.5 км магистралних и регионалних путева што је знатно испод просјека бивше СФРЈ. Тренутно у Словенији је то 30.50 км, а у Хрватској 31 км путева на 100 км 2. Овакав незадовољавајући степен изграђености је посебно изражен у подручју граничних општина.

Садашње стање путне мреже је незадовољавајуће. Оваква оцјена се заснива на чињеници да је због ратних дејстава било уништено или оштећено око 70% путне мреже, преко 30 већих мостова, те да је и око 90% мреже локалних путева без савременог коловоза. У протеклих осам година није било могућности за организовање и провођење адекватног одржавања путева и/или улагања, а све у циљу очувања потребног квалитета саобраћајне инфраструктуре. Процјењује се да би, сходно међународним стандардима, годишње требало улагати око 100 милиона КМ у послове редовног и инвестиционог одржавања, а све у циљу доброг и квалитетног управљања путном мрежом.

Укупно остварени приходи у претходном средњорочном периоду нису били довољни да омогуће значајније захвате на путевима изузимајући интервентно редовно и дјелимично инвестиционо одржавање главних путних праваца у Републици Српској. Сходно одредбама Закона о јавним путевима, послови одржавања и заштите магистралних и регионалних путева у РС били су повјерени специјализованим предузећима са којима је Ј.П.''Путеви РС'' склопило годишње уговоре за вршење послова из њиховог домена, а у нивоу расположивих средстава.