Штампати
Дефиниција путева

Ауто пут је јавни пут посебно изграђен и намјењен искључиво за саобраћај моторних возила, који је означен прописаним саобраћајним знаком и има двије физички одвојене коловозне траке за саобраћај из супротних смјерова, без укрштања са другим путем или жељезничком и трамвајском пругом у нивоу и у чији се саобраћај може укључити, односно, искључити само одређеним и посебно изграђеним прикључним јавним путевима на одговарајућу коловозну траку ауто пута.

Брзи пут је јавни пут резервисан за саобраћај моторних возила који својим саобраћајно-техничким карактеристикама и грађевинским елементима омогућава брзо одвијање саобраћаја у смислу достизања већих брзина кретања и остварене веће пропусне моћи пута и који се надовезује на ауто путеве у Републици Српској и Босни и Херцеговини као и на одговарајућу мрежу путева сусједних земаља.

Коловоз је дио површине пута намијењен првенствено за саобраћај возила.

Локални пут је јавни пут који повезује територије двије или више општина или насељена мјеста на подручју општине или који је од значаја за саобраћај на територији општине.

Магистрални пут је јавни пут који повезује цјелокупну или већи дио територије Републике Српске и који се увезује на мрежу европских путева или одговарајућих путева у Федерацији БиХ и сусједним државама.

Насеље је простор на коме се редови или групе зграда налазе с једне или с обје стране пута дајући јој изглед улице и чије су границе означене саобраћајним знацима за обиљежавање насељених мјеста, а којег одређује надлежни орган.

Пјешачка стаза је уређена саобраћајна површина намјењена за кретање пјешака која није у истом нивоу са коловозом или је од коловоза одвојена на други начин.

Прикључак је дио јавног пута којим се јавни пут, некатегорисани пут или прилаз до објекта надовезују на тај пут.

Пут резервисан за саобраћај моторних возила је јавни пут по којем могу саобраћати само моторна возила и који је као такав означен прописаним саобраћајним знаком.

Путни објекти су мостови, подвожњаци, надвожњаци, пропусти, тунели, галерије, потпорне конструкције, подземни и надземни пролази, објекти за наплату путарине и слично.