Штампати
Дијелови јавног пута

Јавни пут сачињавају:

  • Доњи и горњи строј (труп) пута;
  • Путни грађевински објекти (мостови, надвожњаци, подвожњаци, тунели, галерије, потпорни и обложни зидови, потходници и натходници);
  • Објекти за прикупљање и одвођење воде са коловоза;
  • Саобраћајна сигнализација (хоризонтална, вертикална и свјетлосни уређаји);
  • Опрема пута (стални уређаји за заштиту пута, од дјеловања вјетра, наноса земљишта, путоказни стубови, километарски стубови, одбојне ограде, путни телекомуникациони уређаји и опрема, јавна расвјета у функцији саобраћаја, детектори и бројачи саобраћаја, уређаји и опрема у тунелима, ограде, уређаји и опрема за заштиту од буке и других штетних утицаја саобраћаја, саобраћајне ТВ камере и паркинг уређаји);
  • Аутобуска стајалишта, одморишта и паркиралишта;
  • Раскршћа и прикључци на главни пут изграђени на путном земљишту;
  • Земљишни појас са обје стане пута ширине најмање један метар мјерено од линије која спаја крајње тачке попречног профила пута (путни појас);
  • Ваздушни простор изнад коловоза у висини од седам метара мјерено од највише коте коловоза;
  • Стационари путне службе, бензинске пумпе, сервиси и други објекти за потребе одвијања саобраћаја и одржавања путева и слично.