Штампати
Одржавање путева

Основна улога и дјелатност Ј.П.''Путеви РС'' је управљање, грађење, одржавање и заштита мреже магистралних и регионалних путева и одржавање и заштита аутопутева у Републици Српској.

Поред ове основне улоге, дјелатност Ј.П.''Путеви РС'' је и одржавање и заштита мостова, тунела, потпорних и обложних зидова, сигнализација и заштита вегетације на магистралним и регионалним путевима у РС.Такође, дјелатност Ј.П.''Путеви РС'' је планирање и развој и изградња путне мреже, безбједност саобраћаја, заштита животне средине и рад зимске службе.

У циљу трајног, непрекидног и квалитетног одржавања и заштите магистралних и регионалних путева, те обезбјеђивања сталне проходности, несметаног и безбједног саобраћаја, а на основу Закона о путевима (''Службени гласник РС'', бр.11, 1995.године) Ј.П.''Путеви РС'' склапа четворогодишње уговоре о одржавању и заштити путева са специјализованим предузећима за одржавање путева. Четворогодишњи уговор закључује се најкасније до 14. марта текуће године. Уговорима се утврђују средства и услови извршења радова које ће извођач обављати на одржавању и заштити путева, а у циљу обезбјеђења несметаног и безбједног саобраћаја на путевима.

Уколико би извођењем радова, због недостатка у техничкој документацији дошло до угрожавања безбједности саобраћаја, пута и путних објеката или објеката поред пута, извођач (специјализовано предузеће са којим је потписан уговор) не може отпочети са извођењем радова, односно, дужан је прекинути извођење радова , док се недостаци не уклоне. Извођач је дужан да радове на одржавању и заштити путева извршава на начин да не долази до застоја саобраћаја. Уколико извођење уговорених радова на путу захтјева измјене режима саобраћаја, извођач је дужан претходно прибавити одобрење од надлежног органа.

Извођач је дужан да прије извођења уговорених радова означи мјесто извођења радова постављањем одговарајуће саобраћајне сигнализације и знакова, којим се утврђују услови и режим саобраћаја у периоду извођења радова, а у циљу обезбјеђења услова за безбједно одвијање јавног саобраћаја. Означавање радова, у складу са претходним ставом, обавезно је у свим случајевима када постоје околности које могу угрозити безбједност саобраћаја.

Извођач је дужан извршити радове по налогу надлежног инспектора за путеве и без сагласности послодавца, ако се извршењем таквих радова отклања непосредна опасност по безбједност саобраћаја, безбједност становништва и објеката поред пута.

За проходност пута и безбједно одвијање саобраћаја извођач је одговоран 24 часа дневно.

Извођач има право да захтјева продужење рока за извођење радова у случајевима неиспуњавања обавеза од стране послодавца или наступања ванредних околности који су онемогућили извршење радова у року. Као разлози због којих се може захтјевати продужење рокова сматрају се нарочито :

  • Природни догађаји (поплава, земљотрес и изузетно лоше вријеме неуобичајено за годишња доба и мјесто на којем се радови изводе и слично);
  • Мјере предвиђене актима надлежних државних органа;
  • Услови за извођење радова у земљи или води који нису предвиђени техничком документацијом;
  • Непредвиђени радови у већем обиму;
  • Кашњење послодавца у испуњавању уговорених обавеза.

Извођач је дужан да прије извршавања радова обезбједи и достави на увид и одобрене доказе о претходним испитивањима материјала, полупроизвода, те претходне рецептуре за асфалт и бетон.

Према специјалним условима уговора о одржавању путева, радове на обнављању, замјени, ојачавању и пресвлачењу коловозних конструкција на поједним потезима пута у континуитету дужим од 50 м и на цијелој ширини коловоза, извођач је дужан изводити према технологији уградње нових асфалтних слојева (машинско разастирање и ваљање серијом ваљака).