Штампати
Редовно одржавање путева

Редовно одржавање путева обухвата све радове на путевима и објектима на путевима који се безусловно морају перманентно обављати током читаве године. Радови редовног одржавања имају за циљ:

Извођач је дужан да организује обављање послова заштите тако да се омогући ефикасна заштита пута и путног и заштитног појаса, те да се омогући правовремена информисаност послодавца о свим намјераваним промјенама стања на путевима које би битно негативно утицале на безбједност саобраћаја, пропусну моћ и проходност, те да предузима и предлаже мјере за спречавање настајања таквих промјена постојећег стања.

Послодавац је дужан да благовремено донесе одлуку о томе који ће извођачи на одржавању и заштити путева, а из области заштите путева у Републици Српској, организовати контролу тежине и осовинског оптерећења моторних возила и о донијетој одлуци обавијестити извођача из уговора. Квантитет и квалитет обављања послова заштите утврђује надзорни орган. Извођач је одговоран и за све штете које настану као посљедица неорганизованости и неблаговременог извршавања послова заштите.

Према Члану 36. Закона о путевима, под заштитом путева, подразумјева се нарочито:
  • Заштита од оштећења трупа пута (горњи и доњи строј пута), путних грађевинских објеката и објеката за одводњу (мостови, вијадукти, надвожњаци, подходници, подвожњаци, тунели, галерије, потпорни и обложни зидови, пропусти, јаркови, дренаже, ревизиони шахтови и сл.);
  • Заштита од оштећења саобраћајне сигнализације (вертикалне и хоризонталне), опреме пута (заштитне одбојне ограде, смјероказни стубићи, километарски и полукилометарски стубићи, стубићи за обиљежавање путног појаса-ПП стубићи, уређаји за аутоматско и полуаутоматско бројање саобраћаја и др.), инсталација са опремом и инструментима за расвјету тунела, те и друге опреме и објеката који служе путу;
  • Контролу тежине, осовинског оптерећења и димензија возила и терета приликом ванредног превоза;
  • Спречавање бесправне изградње у трупу пута, путном (земљишном) појасу и заштитном (инфраструктурном) појасу пута;
  • Обавјештење корисника путева о стању и проходности путева;
  • И друге мјере и активности у вези са заштитом од оштећења трупа пута и бесправног кориштења путног и заштитног појаса.
 
Путни земљишни појас
 
Земљишни (путни ) појас је простор са обје стране пута ширине најмање 1,0 м мјерено од линија које чине крајње тачке попречног профила пута ( од ивице косине засјека, усјека, насипа, косине јарака, од берме иза ригола и сл).
 
У току спроведене акције изградње, реконструкције и модернизације путева почевши од 01.01.1968.године, у поступку рјешавања имовинско-правних односа (експропријација) на већини путева ширина овог путног појаса је усвајана више од 1,0 м, а најчешће 1,5-2,0 м, те је вршен трајни откуп земљишта за позајмишта, депоније вишка земљаних материјала, дијелова парцела за које није постојао даљни економски интерес власника за одводне јарке до реципијента, земљишта за санирање клизишта и др, а које земљиште је прелазило у друштвено власништво.
 
У путном појасу се може градити:
  • У путном појасу или дијелу путног појаса и путног земљишта могу се градити само објекти који су у функцији саобраћаја (углавном бензинске станице, ауто-сервиси, вулканизерске радње и сл.).
  • Поред наведеног, путни појас се може користити за пољопривредне сврхе (само једногодишњи процес производње као што је кошење траве, сијање житарица и индустријског биља, гајење поврћа и сл.) или друге сврхе (у зависности од ширине, односно, повришне путног земљишта које се третира путним појасом, као што су : напуштени дијелови пута након његове реконструкције, стабилизоване трајне депоније земљаног материјала, позајмишта и сл., стоваришта грађевинског и другог материјала, утоварно-истоварне рампе, дио паркинга испред угоститељско-трговачко-занатског објекта и сл., а све под условима да је омогућена прегледност на путу и прегледност сигнализације на путу те да је обезбјеђена ширина заштитиног појаса за такве објекте). Издавање путног појаса и путног земљишта за кориштење у пољопривредне или друге сврхе врши Ј.П.''Путеви РС'' закључивањем годишњих уговора у којима се поред осталих релевантних одредби, утврђује и годишњи закуп по метру квадратном површине, односно, укупна годишња накнада по основу закупа укупне површине земљишта за кориштење.
 
У путном појасу, односно, путном земљишту које се третира путним појасом не могу се градити стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунари, резервоари, септичке јаме, пилане, односно, слична постројења за резање грађе, каменорезачке радње, разне врсте трајних киоска, бифеа, кафане, ресторани, мотели, млинови за прераду житарица, разне врсте пољопривредних зграда и фарми, ђубровници, хангари и сл.
 
 
Заштитни појас пута
 
Ширина заштитног појаса пута за различите категорије пута у коме није дозвољена градња, према члану 49. став задњи Закона о путевима, рачуна се од спољне ивице путног (земљишног ) појаса (дакле, од ПП стубића), а примјењује се и по насељеном мјесту, осим у случајевима када је урбанистичким планом другачије одређено.
Насеље, односно, насељено мјесто је, према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима члан 10, тачка 22., простор на коме се редови зграда или групе зграда налазе с једне или с обе стране пута, дајући им изглед улице и чије су границе означене саобраћајним знаковима за обиљежавање насељених мјеста.
 
У заштитном појасу се може градити:
  • У заштитном појасу уз аутопутеве, магистралне и регионалне путеве, према члану 23. Закона о уређењу простора, планира се изградња (што значи да се може градити) прикључака, станица и стајалишта, бензинских станица, ауто-сервиса, угоститељских објеката, паркиралишта, видиковаца, засада, ознака, уређаја и других одговарајућих објеката.
  • У заштитном појасу пута, сагласно члану 22., став други, Закона о уређењу простора, на постојећим објектима може се одобрити само текуће одржавање објеката, доградња у сврху обезбјеђења основних хигијенских услова, преградња која нема карактер нове градње, као и конзервација објеката.
У заштитном путном појасу, сагласно члану 22., први став Закона о уређењу простора, не могу се градити објекти или вршити радови супротни сврси због које је установљен заштитни појас.