Штампати
Заштита путева

Послове заштите путева обавља специјализовано предузеће (извођач) са којим је Ј.П.''Путеви РС'' потписао уговор о одржавању и заштити путева. Обављање послова заштите путева темељи се на одредбама Закона о путевима, Закона о безбједности саобраћаја на путевима (''Службени гласник СФРЈ'', бр.21, 1991.),Закона о уређењу простора (''Службени гласник РС'', бр.19, 1996.), уговорном документу, упутствима надзорног органа и инспектора за путеве.

 • да одрже путеве током читаве године у таквом стању да се на њима може стално и у свако доба године, изузев зимског периода и у вријеме елементарних непогода, одвијати несметан и безбједан саобраћај;
 • да превентивно чувају путеве и путне објекте од даљњих већих оштећења;
 • да се обављањем управно-техничких послова на јавним путевима располаже са свим техничким подацима о путевима, а у циљу да се путеви заштите од неправилне експлоатације и оштећења од корисника путева и трећих лица која живе и послују уз путеве (послови заштите путева).

Доњи строј пута

Радови и активности у оквиру редовног одржавања путева подразумјевају и радове на одржавању доњег строја пута, и то:
 • Стручни преглед у периоду одмрзавања и јаких киша у циљу провјере могућности појаве и начина спречавања настајања одрона, осулина и падања камења на површину коловоза, а нарочито на угроженим дионицама путева у засјецима и усјецима;
 • Одстрањивање осулина и одрона са коловоза путева;
 • Скидање нестабилног камења са косине засјека и усјека и камења које показује тежњу ка одвајању и обрушавању;
 • Оспособљавање пролазности путева на мјестима клизишта, јаких улегнућа, одношења трупа пута услијед бујичастих водотока и слично, а чије појаве настају нарочито у периоду одмрзавања или јаких киша и елементарних непогода;
 • Профилисање и досипање банкина;
 • Чишћење наноса са риголских берми, уређење и профилисање берми;
 • Оправка и постављање нових заштитиних мрежа од поцинчаног плетива на косинама усјека и засјека;
 • Поправка (допуњавање, хумузирање, засијавање, бусеновање и сл.) оштећених и испраних дјелова хумузираних површина под бусеном, поплетом и сл.

Одводњавање

У оквиру редовног одржавања путева врши се и одводњавање и то:
 • Одводњавање коловоза прошлицавањем банкина и избацивање воде лопатама из ударних рупа и других депресивних мјеста у коловозу;
 • Чишћење ригола и шахтова (сливника), као и наноса уз заштитне ивичњаке на насипима и уз заштитне ивичњаке уз тротоаре у насељним мјестима ;
 • Чишћење бетонских монолитних и монтажних јарака, као и бетонских кинета;
 • Скретање воде која притиче са стране на коловоз, односно, са приступних путева, из дворишта и слично, те спречавање вододерина на коловозу, банкинама и косинама насипа, засјека и усјека;
 • Чишћење улаза и излаза пропуста и пропуста свих врста наноса, растиња и грања, те одвода из пропуста до реципијента;
 • Оправка подлоканих темеља и лежишта пропуста;
 • Поправак и обнова простора испред улаза и излаза водотока испод мостова и пропуста;
 • Оправка појединих елемената бетонских јарака, кинета и ригола и дјелимична израда нових одводних елемената;
 • Доградња и израда бетонских цјевастих (параболичних и плочастих) пропуста са израдом улазних сливника или бетонских улазних и излазних глава и чеоних крилних зидова;
 • Одводњавање постељице и тампонског слоја или туцаничког застора примјеном дренажне процједнице (шлицеви), плитких дренажа са тајачом и дренажних цијеви на мјестима деформација коловоза због попуштања постељице (''прокухавање коловоза'');
 • Израда нових дренажних система и стабилизационих ребара;
 • Прочишћавање постојећих дренажних система и система колекторског одводњавања коловоза.

Коловозне конструкције

У оквиру редовног одржавања путева врши се и одржавање коловозних конструкција, а нарочито:
 • Поправка асфалтног коловоза врућом асфалтном масом (крпљење ударних рупа, изравнавање денивелација и санирање разореног асфалта);
 • Крпљење ударних рупа хладном асфалтном масом и заглињеним каменим материјалима;
 • Поправка појединачних пукотина на асфалтним коловозима обрадом, испуњавањем и прекривањем пукотина асфалтном масом (не односи се на пукотине које имају мрежасти карактер);
 • Санирање доњег носећег слоја коловозне конструкције (тампонски слој) на мјестима гдје су јаке деформације настале услијед попуштања постељице (ископ, транспорт, депоновање деформисаног тампонског слоја и постељице, планирање и ваљање-набијање постељице, набавка, транспорт и уградња-разастирање и збијање тампонског материјала). Радне операције се изводе подобним средствима у зависности од величине површине деформисаног носећег слоја коловозне конструкције који се санира-обнавља;
 • Набавка, транспорт и уградња туцаника, ријечног шљунка или мајданског материјала на путевима са туцаничко-шљунковитим коловозима. Истовар се врши на унапријед утврђене локације и количине на тим локацијама (једна тура на једно или више мјеста);
 • Ручно (путар) разастирање-попуњавање ударних рупа и других оштећења материјалом из претходне алинеје;
 • Машинско профилисање туцаничко-шљунковитих коловоза са разастирањем (додавањем) каменог материјала (туцаник, ријечни шљунак, мајдански материјал) у количини према плану, односно, одобрењу надзорног органа;
 • Чишћење коловоза на путевима од блата, прашине, смећа и других предмета;
 • Одстрањивање заосталог посипног материјала по завршетку зимске службе;
 • Поправка постојећих бетонских ивичних трака;
 • Посипање каменом ситнежи размекшаног асфалтног коловоза (или на дијеловима гдје је везиво ''испливало'') за вријеме трајања високих температура, а све у циљу спречавања клизавости.

Мостови

У оквиру редовног одржавања путева врши се и одржавање мостова и то :
 • Преглед мостова у циљу утврђивања евентуалних оштећења, утврђивање узрока оштећења, те давање приједлога за поправке и санирање (дрвени мостови се прегледају мјесечно, а остали најмање два пута годишње);
 • Замјена дотрајале дрвене грађе у свим елементима дрвених мостова;
 • Учвршћивање подужних и попречних носача дрвених мостова;
 • Уређење прелаза са мостова на коловозну конструкцију;
 • Чишћење наноса и грања око опораца, ријечних стубова (јармова), ледолома и др., а посебно код водотока који имају бујични карактер;
 • Чишћење коловоза и дилатација, притезање вијака на дилатацијама, лежајева и одводних органа (сливници и др.), те поправка ограда на бетонским мостовима, поправка и замјена ивичњака и монтажних плоча на пјешачким стазама и др.;
 • Одржавање коловозних плоча на мостовима (елиминација ударних рупа и других оштећења) у циљу функционисања хидроизолације мостова и смањења динамичких удара;
 • Бојење оштећених мјеста на елементима челичних мостова;
 • Чишћење лежајева, доњих појасева челичних мостова и других мјеста гдје се нечистоћа и талог може задржати.

Тунели

У оквиру редовног одржавања путева врши се и одржавање тунела, а посебно:
 • Чишћење наноса са коловоза, поред ивичњака и са пјешачких стаза, чишћење сливника, дренажних испуста, ригола, јарака и др.;
 • Поправка и замјена оштећених ивичњака и монтажних плоча на пјешачким стазама, одводних бетонских јарака и др.;
 • Одстрањивање обрушене земље и другог обрушеног материјала изнад портала тунела и потпорних зидова у предусјецима;
 • Чишћење и прање рефлектујућих мачијих очију (катадиоптери) и тунелских смјероказа и друге сигнализације у тунелу;
 • Скидање леденица са свода тунела у случају њихове појаве у зимском периоду и других ледених наслага;
 • Преглед функционисања тунелске расвјете, исправности прикључног далековода, трафо станице, струјних бројила и др., те чишћење забла тњених дијелова тунелске расвијете.

Потпорни и обложни зидови

У оквиру редовног одржавања путева врши се и одржавање потпорних и обложних зидова и то:
 • Чишћење барбакана, дилатација између кампада и спојница (код зидова од камена) од вегетације;
 • Одстрањивање обрушене земље и другог обрушеног материјала са круне потпорних и обложних зидова, обнова дренажне филтерске прекривке глиновито-иловичастим материјалима, чишћење дренажних излаза дренажа иза зидова и сл.;
 • Замјена испалог камења код зидова од камена и габионских зидова;
 • Пуњење и фугирање пукотина и спојница код зидова од камена;
 • Доградња постојећих потпорно-обложних зидова, габионских зидова и њихова изградња мањег обима (не односи се на санирање клизишта).

Вегетација

У оквиру редовног одржавања путева врши се и заштита и одржавање вегетације на магистралним и регионалним путевима, а нарочито:
 • Кошење траве и корова са банкина, из јарака, са косина насипа, засјека и усјека и путног земљишта (најмање два пута годишње);
 • Чишћење травнатих површина косина насипа, засјека и усјека (у прољеће) од разног нанијетог материјала, отпадака, корова и сл.;
 • Скидање и крчење шибља, кресање грана, стабала и осталог растиња које улази у слободан профил пута, спречава прегледност на путу и заклања сабраћајну сигнализацију;
 • Обнова и допуна насада од украсног грмља и биља.

Сигнализација и опрема

У оквиру редовног одржавања путева врши се одржавање сигнализације на магистралним и регионалним путевима у РС, и то:
 • Чишћење и исправљање вертикалне сигнализације;
 • Замјена оштећене и допуна недостајуће вертикалне сигнализације;
 • Обнављање истрошене хоризонталне сигнализације;
 • Поправак или замјена оштећених елемената постојеће одбојне ограде, извршење радова антикорозивне заштите, постављање нове одбојне ограде сагласно стварним потребама и финансијским могућностима Наручиоца;
 • Допуна смјероказних стубића, километарских ознака, колобрана, парапетних зидова, белега путног појаса и друго, те потребно бојење постојеће опреме;
 • Стални надзор над функционисањем семафора, расвјетом мостова, путних раскршћа и друге расвјете која је у функцији путева и путних објеката;
 • Обнова рефлектујућих трака које означавају слободни профил (портали тунела, надвожњака, ПТТ стубови, стубови електричне расвјете, чеоне стране крилних зидова мостова , углова зграда и сл.);
 • Обнова рефлектујућих зебри на таблама или рубовима објеката (мостови, потпорни зидови куће уз пут и др.);
 • Чишћење огледала на непрегледним мјестима пута и на раскршћима;
 • Постављање и скидање вертикалне сигнализације сезонског карактера.