Штампати
Планирање, развој и изградња

Сектор за техничке послове Ј.П.''Путеви РС'' обавља послове обезбјеђивања пројектовања, грађења, одржавања, заштите и управљања магистралним и регионалним путевима и објектима на њима. Организује и прати утицаје пута и саобраћаја на околину и предузима мјере заштите.

Према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Ј.П.''Путеви РС'' , Сектор за техничке послове врши слиједеће послове:
 • Врши инвеститорске послове на изградњи, реконструкцији и појачаном одржавању магистралних и регионалних путева;
 • Врши инвеститорске послове на изградњи и одржавању ауто-путева;
 • Припрема дугорочне, средњорочне и годишње планове и програме одржавања и заштите путева;
 • Припрема програм научно-истраживачког рада, студија и пројеката, те сарађује са научно-истраживачким институцијама из области саобраћаја;
 • Припрема приједлоге за повјеравање послова одговарајућим предузећима за радове на пројектовању, надзору, изградњи и реконструкцији путева и путних објеката, као и за друге радове на путевима;
 • Припрема критерије за расподјелу средстава намјењених за развој, изградњу, одржавање и заштиту путева;
 • Врши техничке припреме у вези кориштења иностраних зајмова на путевима;
 • Организује и врши техничку контролу (надзор) над извођењем радова на изградњи, реконструкцији, редовном и инвестиционом одржавању, те заштити путева;
 • Припрема нормативе и стандарде за редовно одржавање путева;
 • Организује бројање саобраћаја и контролу осовинског оптерећења на путевима;
 • Припрема приједлоге за обим и вриједност радова на редовном одржавању и заштити путева и за уговарање тих радова;
 • Успоставља и развија информационе системе о стању путева и саобраћаја на путевима;
 • Води евиденцију о јавним путевима, катастар путева и објеката;
 • Прати степен безбједности одвијања саобраћаја на путевима и предлаже одговарајућа рјешења и одлуке;
 • Обавља оперативно-техничке послове који се односе на експропријацију;
 • Припрема материјале и приједлоге одлука директору из дјелокруга рада сектора;
 • Припрема доношење рјешења из надлежности јавних овлаштења;
 • Припрема и води послове заштите животне средине;
 • Обавља и друге послове за Ј.П.''Путеви РС'' и друге кориснике који су у надлежности сектора.