Штампати
Животна средина

Јавно предузеће ''Путеви РС'' преузима све активности на заштити и унапређењу животне средине, као и на спречавању и отклањању штетних посљедица које се налазе у оквиру дјелатности и домену контроле и сфере утицаја предузећа. У оквиру Одјељења за планирање и саобраћај почетком 2003. го дине формирана је Јединица за заштиту животне средине. У Статуту Ј.П.''Путеви РС'', поглавље IX, наведени су слиједећи чланови у вези са заштитом и унапређењем животне средине.

У циљу заштите и унапређења животне средине Јавно предузеће:
  • Организује еколошки начин управљања активностима;
  • Предузима све мјере за правовремено и систематско обавјештавање руководећих органа предузећа, запослених, сарадника, надлежних органа Републике Српске и јавности о својим активностима.
По питању заштите и унапређења животне средине ближе се уређује :
  • Еколошком политиком;
  • Статегијом заштите и унапређења животне средине које доноси Управни одбор у складу са законом.
Циљеви Јединице за заштиту животне средине су:
  • Ревизија и побољшање постојећих техничких спецификација за радове одржавања и изградње путева у погледу заштите животне средине;
  • Припрема приручника за заштиту животне средине у сектору путева, пројеката мостова, од нивоа планирања до нивоа употребе;
  • Набавка литературе о успјешним Јединицама за заштиту животне средине и иностраних спецификација и приручника, а нарочито из Европске Уније, САД, Канаде и Аустралије;
  • Обезбјеђивање нацрта смјерница пословне политике, практичних упутстава и регулативе, техничке/оперативне и управљачке смјернице за правилно управљање животном средином и систем података управљања животном средином.