Штампати
Водич о поступку приступа информацијама
Датум: 30.12.2015

На основу члана 20. Закона о приступу информацијама (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/01), директор Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука је дана 06.11.2008. године д о н и о

 

В О Д И Ч О ПОСТУПКУ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ''ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' БАЊА ЛУКА

 
УВОД
 1. Свако физичко и правно лице , у складу са Законом о слободи приступа информацијама БиХ (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/01) (у даљем тексту : Закон), има право поднијети захтјев за приступ информацијама од јавног интереса, које су под контролом Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука (у даљем тексту : Јавно предузеће).
 
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА
 1. Захтјев за приступ информацијама које су под контролом Јавног предузећа подноси се у писаној форми.
 2. Захтјев мора бити јасан и садржавати довољно података у вези са природом и садржајем информације.
 3. Захтјев мора да садржи:
 • име и презиме физичког лица, односно тачан назив предузећа или институције која је подносилац захтјева;
 • ако захтјев подноси законски заступник, дужан је доказати свој идентитет , а пуномоћник је дужан приложити пуномоћ потписану од стране овлаштеног лица;
 • адресу и број телефона;
 • име и презиме контакт особе;
 • довољно података о садржају информације за коју се тражи приступ.
 1. Захтјев се подноси :
 • лично, путем протокола Јавног предузећа;
 • поштом, на адресу : Јавно предузеће "Путеви Републике Српске", Ул. Трг Републике Српске 8, 78 000 Бања Лука;
 • путем факса на број : +387 51334545;
 • електронском поштом на адресу: info@putevirs.com.
 • Уколико захтјев није поднесен у прописаној форми и не садржи наведене информације, Јавно предузеће ће у року од 8 (осам) дана, дописом о томе обавијестити подносиоца захтјева, уз обавјештење да ће се евентуални преиначени захтјев третирати као нови захтјев.
 • Ако Јавно предузеће није надлежно да поступи по примљеном захтјеву, обавијестиће о томе подносиоца захтјева најкасније у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтјева, уз евентуално навођење органа или институције која је надлежна за поступање.
 
ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВУ
 1. Јавно предузеће је дужно обавјестити подносиоца захтјева да ли је одобрило приступ траженој информацији дјелимично или у цјелини у року од 15 дана од дана пријема захтјева, с тим да тај рок може бити продужен за 7 дана , у случајевима превиђеним Законом.
 2. За давање информација, у правилу, задужен је сарадник за информисање Јавног предузећа, односно друго лице које овласти директор Јавног предузећа.
 3. Јавно предузеће може утврдити изузетак и одбити захтјев за приступ информацијама, у складу са члановима 7., 8. и 9. Закона , у случају :
 • када информације утичу на откривање података који основано могу изазвати штету Јавном предузећу или Републици Српској;
 • када захтјев за приступ информацијама укључује повјерљиве комерцијалне информације треће стране;
 • када захтјев за приступ информацијама укључује личне информације који се односе на приватност трећег лица;
 • када се утврди да објављивање информације није од јавног интереса.
 • Уколико се одбије захтјев за приступ информацијама, у одговору се наводи основ по коме је тако одлучено, као и поука о правном лијеку, сходно члану 14. тачка 3. Закона.
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 1. Овај водич ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли и интернет страници Јавног предузећа.
 2. Саставни дио овог водича је образац захтјева за приступ информацијама.
 
Број : 01-345- 6885 /08
Дана, 30.12. 2015.године
 
В Д  Д И Р Е К Т О Р        
 
 
Ненад Нешић, дипл. правник
 
 
Преузмите документ "Водич о поступку приступа информацијама"